W związku z 70. rocznicą Powstania Warszawskiego

Fundacja ,,Warszawa Walczy 1939-1945” i  Muzeum Niepodległości   

ogłaszają

konkurs historyczny ,,Powstanie Warszawskie w świadomości potomnych”

 

 

 

 

 

 

Celem 6. edycji konkursu jest utrwalanie w pamięci bohaterskiego zrywu powstańczego żołnierzy i ludności Warszawy o wolność naszej stolicy.

Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie wszystkich typów szkół oraz wychowankowie placówek edukacyjnych, którzy wykonają prace indywidualnie lub zbiorowo.

Zwycięzcy konkursu w poszczególnych kategoriach, jak również nauczyciele-opiekunowie uhonorowani zostaną  nagrodami rzeczowymi.

 

 

 

 

 

REGULAMIN KONKURSU

 

FUNDACJA „WARSZAWA WALCZY 1939-1945”

MUZEUM NIEPODLEGŁOŚCI

 

OGŁASZAJĄ

Z OKAZJI 70 ROCZNICY POWSTANIA WARSZAWSKIEGO

KONKURS HISTORYCZNY

 

„Powstanie Warszawskie w świadomości potomnych”

pod patronatem

PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

ZWIĄZKU POWSTAŃCÓW WARSZAWSKICH

MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

 

 

 1. I.                   ORGANIZATORZY:

 

            Fundacja „Warszawa Walczy 1939-1945”

            Muzeum Niepodległości

 

 1. II.                CEL KONKURSU:

 

      - zapoznanie dzieci i młodzieży z historią Polski;

      - kształtowanie patriotyzmu i szacunku dla bohaterskiego  czynu   powstańczego

        1944 roku;

      - prezentacja twórczości plastycznej, literackiej i multimedialnej;

      - kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego.

 

 1. III.             UCZESTNICY KONKURSU:

 

 1. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie wszystkich typów szkół (podstawowe, gimnazja, ponadgimnazjalne) oraz wychowankowie placówek edukacyjnych, którzy wykonają prace indywidualnie i grupowo.
 2. Fundacja ,,Warszawa Walczy 1939-1945” przekaże bezpłatnie komplet publikacji ,,Warszawskie Termopile” /ok. 26 książek/  wszystkim szkołom i placówkom wychowawczym uczestniczącym w konkursie. Odbiór publikacji w siedzibie Fundacji przy ul. Kazimierzowskiej 64A po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym tel. 2284809 23.

 

 1. IV.             WARUNKI UCZESTNICTWA:

 

 1. Warunkiem uczestnictwa jest wykonanie pracy (do wyboru):

 1. Plastycznej, w różnorodnych technikach i rozmiarach (maksymalny format

         A 3, dla plakatu, A-2 dla albumu, czy gazetki - prace  mogą być zrolowane).

              b)   Pisemnej, w dowolnym rodzaju i gatunku literackim lub publicystycznym.

              c)   Multimedialnej (prezentacji komputerowej, fotograficznej, filmowej).

        2.  Prace multimedialne wykonane w programie PowerPoint i zarejestrowane na DVD lub

       CD,  czas projekcji do 10 minut.  

 1. Przy pracach opisowych należy wykonać wydruk i nagrać na CD.

 2. Uczestnik (indywidualny lub grupowy) może wykonać jedno z zadań wyżej

         wymienionych kategorii.

 3. Szkoła, placówka wychowawcza może przesłać do komisji konkursowej nie  

         więcej niż 3 prac w każdej kategorii /plastycznej, literackiej, multimedialnej/.

   

   

  ZGŁASZANIE PRAC:

   

  1. Każda praca powinna być opatrzona kartą informacyjną zawierającą następujące dane: imię, nazwisko, wiek autora (autorów), adres domowy lub szkoły-placówki edukacyjnej z kodem i telefonem, imię i nazwisko nauczyciela lub innej osoby, pod kierunkiem której praca została wykonana.

            2.    Prace nadesłane na konkurs nie będą zwracane.

            3.    Prace nagrodzone i wyróżnione zostaną przekazane do Muzeum Niepodległości.           

            4.   Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do reprodukowania prac oraz publikowania w

                  środkach masowego przekazu.

 1. Prace zakwalifikowane na konkurs stanowią własność Organizatorów.

   

  TERMINARZ NADSYŁANIA PRAC:

   

           Prace plastyczne, pisemne i multimedialne należy nadsyłać na adres: Muzeum

           Niepodległości 00-240 Warszawa, Al. Solidarności 62, od 1 kwietnia do 30 kwietnia 2014

           roku.

   

  OCENA PRAC I NAGRODY:

   

        Prace konkursowe oceniane będą w następujących grupach wiekowych:

         – uczniowie szkół podstawowych;

         – uczniowie gimnazjów;

         – uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.

   

       Prace oceniać będzie komisja konkursowa powołana przez Dyrektora

       Muzeum Niepodległości, po uzgodnieniu ze współorganizatorami konkursu.

   

       Organizatorzy przewidują nagrody rzeczowe dla uczestników i nauczycieli- opiekunów  za

       zajęcie 1-3 miejsca we wszystkich kategoriach.

   

      Uroczystość ogłoszenia wyników konkursu i wręczenia nagród odbędzie się w  czerwcu 2014

      roku w Muzeum Niepodległości. O dokładnym terminie laureaci powiadomieni zostaną w

      terminie późniejszym.

   

     Ekspozycja prac pokonkursowych zorganizowana zostanie w Muzeum Niepodległości.

   

   

  Informacje na temat konkursu można uzyskać:

   

 1.  Dział Edukacji i Promocji Muzeum Niepodległości , tel/fax 22 8279643,  tel. 228269091/92 w. 34.

 2.  Fundacja ,,Warszawa Walczy 1939-1945", tel/fax 22 848 09 23.